Tarifas para Fevereiro

Duplo duas diarias final de semana       320,00

Triplo duas diárias final de semana      399,00

quadruplo  duas diárias final de semana 460,00

durante a semana

duplo 1 diária   140,00

triplo 1 diária    190,00

quadruplo 1 diária 240,00

Tarifas

 

 

 

RESERVA POR TEL.13-33558501